Bh2255旅游大全

编号:11722

苏州园林虎丘旅游攻略 之 冷香阁

  冷香阁介绍:冷香阁位于拥翠山庄北面,是品茶观景的最佳埸所。在其庭中植梅三百株,每逢仲春,红苞绿萼,疏影暗香。阁之上下都是五楹,东、西、南三面环以廊,高爽幽静,别绕清趣。

更多图片